Podmienky ochrany osobných údajov

I.

Základné ustanovenia

 1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR”) je:

Obchodný názov: Moda styl s.r.o.

Sídlo: Pri hrádzi 289, Kalinkovo, 900 43, Slovenská republika

IČO: 52 284 387

(ďalej len: „Správca“).

 1. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú sa dá priamo či nepriamo identifikovať, hlavne odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor, alebo na jeden či viac špecifických prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
 2. Kupujúcim je fyzická osoba, ktorá spôsobom špecifikovaným článku II. týchto Podmienok ochrany osobných údajov, dáva Správcovi svoj súhlas v zmysle § 11 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) so zhromažďovaním, uchovávaním a spracúvaním osobných údajov podľa ustavení Podmienok ochrany osobných údajov Správcu.
 3. Poverenec pre dodržiavanie Zásad pre ochranu osobných údajov menovaný Správcomje:

Ingrid Vyzváryová, info@tusaobleciem.sk, +421 910 470 684

  Kontaktné údaje správcu pre témy súvisiace so Zásadami ochrany osobných údajov sú:

Ingrid Vyzváryová, info@tusaobleciem.sk, +421 910 470 684

II.

Zhromažďovanie osobných údajov

 1. Pre zhromažďovanie, uchovávanie a spracovanie osobných údajov dáva Kupujúci svoj dobrovoľný a informovaný súhlas Správcovi zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára Objednávky na internetovom portáli www.tusaobleciem.sk a odoslaním Objednávky, pričom potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo, sú presné a pravdivé, že Podmienky ochrany osobných údajov čítal a porozumel im, a že dáva svoj súhlas v zmysle § 11 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) so zhromažďovaním, uchovávaním a spracúvaním osobných údajov pre potreby Správcu uvedené v článku III. týchto Podmienok ochrany osobných údajov Správcu.
 2. Správca spracováva výhradne osobné údaje Kupujúceho, na ktoré mu bol spôsobom uvedeným v článku II. ods. 1.  poskytnutý súhlas so spracovaním osobných údajov.
 3. Správca spracováva osobné údaje Kupujúceho nevyhnutné pre plnenie zákonného dôvodu a účelu spracovania osobných údajov uvedeného v článku IV. týchto Podmienok ochrany osobných údajov.

 III.

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 1. Zákonným dôvodom Správcu pre spracovanie osobných údajov Kupujúceho je:
 1. plnenie zmluvy medzi Správcom a Kupujúcim podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 2. oprávnený záujem Správcu na poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 3. súhlas Kupujúceho so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR v spojení s 7 odst. 2 zákona č. 480/2004
 1. Účelom spracovania osobných údajov Kupujúceho Správcom je:
 1. Vybavenie objednávky Kupujúceho a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Kupujúcim a Správcom; pri objednávke sú požadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavrenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť alebo ju zo strany správcu plniť,
 2. posielanie obchodných oznámení a vykonávanie ďalších marketingových aktivít.
 1. Zo strany Správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.

IV.

Doba uchovávania údajov

 1. Správca uchováva osobné údaje Kupujúceho:
 1. po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Kupujúcim a Správcom a uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
 2. po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najviac 2 roky, pokiaľ sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
 1. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov Správca osobné údaje Kupujúceho vymaže.

V.

Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia Správcu)

 1. Príjemcovia osobných údajov Kupujúceho sú osoby:
 1. podieľajúce sa na dodaní tovaru realizácii platieb na základe zmluvy,
 2. zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
 3. zaisťujúce marketingové služby.
 1. Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje Kupujúceho do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailingových služieb / cloudových služieb.

VI.

Poučenie o právach dotknutej osoby – Kupujúceho:
Osoba poskytujúca osobné údaje (dotknutá osoba – Kupujúci) má v zmysle § 28 Zákona o ochrane osobných údajov nasledovné práva:

 1. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od Správcu vyžadovať:
  1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
  2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod Zákona o ochrane osobných údajov; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
  3. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
  4. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  5. opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  6. likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,
  7. likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
  8. blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak Správca spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.
 2. Právo dotknutej osoby podľa odseku 1 písm. e) a f) možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.
 3. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u Správcu namietať voči
  1. spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
  2. využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) Zákona na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
  3. poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) Zákona na účely priameho marketingu.
 4. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u Správcu kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) Zákona o ochrane osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, Správca je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.
 5. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u Správcu kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu Správcu, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať Správcu o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom Správca je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia Správca informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3 Zákona. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov Správca vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak Správca na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.
 6. Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo
  1. písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
  2. osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je Poskytovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe,
  3. Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
  4. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.
  5. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.

 Poskytnutie informácií dotknutej osobe

 1. Žiadosť dotknutej osoby podľa § 28 ods. 1 písm. a) až c), e) až h) a ods. 3 až 5 Zákona o ochrane osobných údajov vybaví Správca bezplatne.
 2. Žiadosť dotknutej osoby podľa § 28 ods. 1 písm. d) Zákona o ochrane osobných údajov vybaví Správca bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
 3. Správca je povinný písomne vybaviť žiadosť dotknutej osoby podľa odsekov 1 a 2 najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.

 Oznámenie o obmedzení práv dotknutej osoby 

 1. Obmedzenie práv dotknutej osoby podľa § 28 ods. 2 Zákona o ochrane osobných údajov Správca bez zbytočného odkladu písomne oznámi dotknutej osobe a Úradu na ochranu osobných údajov
 2. Správca je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť dotknutej osobe porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva dotknutej osoby.

 VII.

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Správca vyhlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov Kupujúceho.
 2. Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v písomnej podobe.
 3. Správca vyhlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.

VIII.

Závěrečné ustanovenia

 1. Odoslaním Objednávky z internetového objednávkového formulára Kupujúci potvrdzuje, že bol oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijíma.
 2. S týmito podmienkami Kupujúci súhlasí zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu Kupujúci potvrdzuje, že bol oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijíma.
 3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň pošle Kupujúcemu novú verziu týchto podmienok na e-mailovú adresu Kupujúceho, ktorú poskytol Správcovi.

Tieto Podmienky ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom 25.5.2018.