Pri akejkoľvek reklamácií nás kontaktujte na e-mail

reklamacie@tusaobleciem.sk

MENA TOVARU

Nesadla Vám veľkosť? Nič sa nedeje, tovar zakúpený u nás Vám vymeníme  do 7 od doručenia za iný.

Ako postupovať pri výmene:  

  1. Napíšte nám, aby sme boli oboznámení s výmenou tovaru.

Dôležité!

Pri výmene tovaru Vás poprosíme napísať na náš EMAIL: info@tusaobleciem.sk, kde pracujeme od 10:00-18:00 pondelok-piatok. Do email-u nám prosím napíšte za akú veľkosť si prosíte tovar vymeniť, aby sme Vám ho vedeli odložiť, prípadne, aby bol na sklade.

Ďalej Vás poprosíme, aby ste na faktúru, ktorú ste obdržali, napísali, za aký tovar si pôvodný tovar prosíte vymeniť.

Tovar prosím pošlite na adresu: 

Ingrid Vizváryová
Pri hrádzi 289
900 43 Kalinkovo

Za stratu Vášho balíčka na pošte neručíme!! 

Keď balíček prevezmeme, automaticky sa Vám posiela email o odoslaní výmeny tovaru, ktorý môžete očakávať do 2 pracovných dní od prevzatí balíčka  z pošty.

VRÁTENIE TOVARU

Ako postupovať pri vrátení tovaru:   

  1. Napíšte (formou email-u alebo listu) odstúpenie od kúpnej zmluvy na diaľku. Kde uvediete svoje meno, dátum, dôvod prečo tovar vraciate  – napríklad (nesadľa mi veľkosť), Váš IBAN, podpis.

2x si prosím skontrolujte správnosť vášho IBANuna ktorý vám budú vrátené finančné prostriedky. 

  1. Tovar, ktorý vraciate musí byť s pôvodnými vísačkami a nesmie byť zničený, či opotrebovaný (nad rámec oboznámenia sa s tovarom).
  2. Tovar zabaľte tak, aby sa pri preprave nepoškodil. Krabicu od topánok Vás poprosíme nijako nepoškodzovať ani nepolepovať.
  3. Tovar odošlite na: 

Ingrid Vizváryová
Pri hrádzi 289
900 43 Kalinkovo

Poštovné nevraciame iba peniažky za zakúpený tovar.

Peniaze Vám budú pripísané na Váš účet do 14 dní od prevzatia zásielky. No zvyčajne už do 7 pracovných dní.

Tovar nám prosím nezasielajte na dobierku! Tovar zaslaný na dobierku nebude prevzatý.

Odporúčame tovar zasielať doporučene a uschovať si podacie číslo.

Za nedodanie zásielky alebo oznámenia o zásielke zodpovedá prepravca, preto si prosím kontrolujte stav tvojej zásielky u prepravnej spoločnosti.

REKLAMÁCIA TOVARU

V prípade, že tovar, ktorý ste obdržali chcete reklamovať. Vyplnte formulár a spolu s ním nám ho zašlite na adresu

Ingrid Vizváryová
Pri hrádzi 289
900 43 Kalinkovo

REKLAMAČNÝ PORIADOK OBUVY

PREAMBULA

Reklamačný poriadok účelne upresňuje postup zákazníka a spoločnosti Moda styl s.r.o. v prípade, že napriek všetkému úsiliu spoločnosti Moda styl s.r.o. o zachovanie vysokej kvality ponúkaného tovaru, vznikne na strane zákazníka oprávnený dôvod k uplatneniu práv zo zodpovednosti za chyby predávaného tovaru.

PREVENCIA

Odst.1: Pri výbere tovaru je potrebné, aby zvolený druh a veľkosť výrobku presne zodpovedal potrebám zákazníka. Zákazník pred zakúpením výrobku vezme do úvahy účel použitia, prevedenie, materiálové zloženie a spôsob ošetrovania tovaru. Len tovar dobre zvolený z hľadiska funkčného, sortimentného a veľkostného je predpokladom naplnenia úžitkovej hodnoty a účelu použitia tovaru.

Odst.2: Počas celej doby používania zakúpeného tovaru je nutné, aby zákazník venoval dostatočnú pozornosť základným pravidlám používania tohoto tovaru. Obzvlášť je potrebné zvážiť všetky faktory nepriaznivo ovlyvňujúce plnú funkčnosť a životnosť výrobku, ako napr.: nadmernú intenzitu používania výrobku, používanie výrobku k nevhodnému účelu.

Odst.3: Ďalšou nutnou podmienkou pre zachovanie dobrého stavu tovaru a jeho funkčnosti je jeho pravidelná údržba. Je potrebné si uvedomiť, že nesprávna alebo nedostatočná údržba tovaru podstatne skracuje jeho plnú funkčnosť a životnosť.

Odst.4: Záručnú dobu nemožno zamieňať so životnosťou tovaru, tj. dobou, počas ktorej pri správnom používaní a správnom ošetrovaní vrátane údržby, môže tovar vzhľadom k svojim vlastnostiam, danému účelu a rozdielnosti v intenzite jeho používania vydržať.

ZÁKLADNÉ PODMIENKY REKLAMÁCIE

Odst.1: Spoločnosť Moda styl s.r.o. zodpovedá zákazníkovi za to, že predávaný tovar je bez chýb, že sa zhoduje s označením a propagáciou tovaru, popisujúcim jeho vlastnosti, účel a akosť.

Odst.2: Ak sa vyskytne na zakúpenom tovare v záručnej dobe chyba, má zákazník právo tuto chybu reklamovať.

Odst.3: Chybou sa rozumie zmena (vlastnosti) tovaru, ktorej príčina je použitie nevhodného, alebo nekvalitného materiálu, nedodržanie technológie, alebo nevhodná technológia, poprípade nevhodné konštrukčné riešenie.

Odst.4: Za chybu nemožno považovať zmenu (vlastnosti) tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania, nedostatočného, alebo nevhodného ošetrovania, v dôsledku prirodzených zmien materiálov z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia užívateľom či treťou osobou, alebo iného nesprávneho zásahu.

Odst.5: Ak uplatní zákazník právo zo zodpovednosti za chyby predaného tovaru riadnym spôsobom, je vedúci predajne, alebo ním poverený zamestnanec povinný o reklamácii rozhodnúť ihneď, v zložitejších prípadoch v lehote do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa však nezapočítava doba, potrebná k odbornému posúdeniu chyby.

Odst.6: Reklamácia sa považuje za riadne uplatnenú, ak je reklamovaný tovar kompletný a reklamácii nebránia obecné zásady hygieny. Zákazník je povinný predložiť reklamovaný tovar vyčistený, zbavený všetkých nečistôt a hygienicky nezávadný. Spoločnosť Moda styl s.r.o. je oprávnená odmietnuť prevziať k reklamačnému konaniu tovar, ktorý nebude splňovať vyššie uvedené zásady obecnej hygieny.

Odst.7: Reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia. Vedúci predajne, alebo ním poverený pracovník môže v odôvodnených prípadoch so zákazníkom dohodnúť lehotu dlhšiu.

Odst.8: Zákazník je povinný po ukončení reklamačného konania prevziať predmet reklamácie. Ak tak neurobí do 6 mesiacov, bude komisionálne zlikvidovaný.

MIESTO A SPÔSOB UPLATNENIA REKLAMÁCIE

Odst.1: Zákazník môže uplatniť reklamáciu v predajni Moda styl s.r.o. . Zákazník uplatňuje reklamáciu osobne, poprípade poštou. Nákup reklamovaného tovaru v predajni Baťa preukazuje zákazník najlepšie nákupným dokladom,alebo číslom objednávky.

Odst.2: Vedúci predajne, alebo ním poverený pracovník je povinný vydať zákazníkovi potvrdenie o tom, kedy právo zo zodpovednosti za chyby uplatnil, o spôsobe riešenia reklamácie, ako aj o prevedení prípadnej opravy a o dobe jej trvania.

Odst.3: Akonáhle zákazník uplatní niektoré z práv zodpovednosti za chyby tovaru, napríklad právo na odstránenie chyby či zľavu, je týmto prejavom viazaný a nemôže voľbu uplatneného práva meniť, pokiaľ sa nedohodne s vedúcim predajne, alebo ním povereným pracovníkom inak.